Onofre Guevara: “Nicaragua heeft een neoliberaal regime”

“De regering van het huidige FSLN lijkt meer op die van dictator Somoza dan welke neoliberale regering dan ook uit het verleden”, zegt vakbondsman en sociaal strijder Onofre Guevara (84). “Bovendien zijn de afbraak van de democratische instellingen en het economisch model van Ortega de belangrijkste tekenen van de huidige verzwakking van de democratie. De twee belangrijkste defensie-apparaten van het land, de politie en het leger, hebben hun onafhankelijkheid verloren en zijn nu wapens geworden van Ortega.”, aldus zijn commentaar op de huidige regering.
Hij begon als schoenmaker, daarna was hij journalist, in de revolutiejaren (1979-1990) lid van de StaatsRaad en parlementslid. Gevraagd naar zijn gezondheid, zegt Guevara: “Ik lijd aan vier ziektes, ik ben oud, arm, ga te voet en leef lang”.  Zojuist is een nieuw boek van hem verschenen ”Nicaragua, mi lectura de su historia contemporánea’.
Hij zat samen met Daniel Ortega gevangen in de zestiger jaren van de vorige eeuw en zegt daarover: “In de gevangenis stel je je niet voor dat een gevangenismaat van je caudillo (**) zal worden. Daar kreeg ik niettemin het besef dat zijn persoonlijkheid niet ideaal was voor wat wij verstonden onder een revolutionair leider. Het ontbrak hem aan kameraadschap”. Guevara is eenvoudig en arm gebleven, Ortega is president, rijk en ondernemer geworden.
De positie van de huidige vakbeweging is strijdig met de idealen van de arbeidersstrijd, vindt Guevara. De zelfstandigheid is na 1979 verloren gegaan. Hij is daarmee ook kritisch op zijn eigen rol. De vakbeweging, in dit geval de CST, werd in de tachtiger jaren van de vorige eeuw een instrument van de revolutie en hield zich niet bezig met arbeidsproblemen en salarissen. Daarna werd ze een geweldsinstrument van Ortega en nu zit ze als bijwagen in het driepartijenoverleg met werkgevers en regering. “De vakbeweging heeft zijn wortels verloren”, zegt Guevara.

**Caudillo: Het zijn doorgaans militaire leiders, die regeren met sterk persoonlijk gezag. Ze onderhouden vaak persoonlijke banden met hun volgelingen op basis van wederkerigheid; de caudillo schenkt zijn aanhangers posities, diensten, geld of goederen, en de aanhangers steunen hun caudillo politiek en militair.


Bijdrage